Η iCFD Limited, λειτουργεί υπο την εμπορική επωνυμία ‘Vestle’ (παλαιότερα γνωστή ως iFOREX), η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), με άδεια λειτουργίας # 143/11.

Οι επενδύσεις σε Συνάλλαγμα ("Forex") και/ή σε συμβόλαια επί διαφορών («CFDs") εμπεριέχουν υψηλό βαθμό κινδύνου, και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Τα signals ή/και τα σενάρια που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο λαμβάνονται από ανεξάρτητο τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών. Οποιαδήποτε ένδειξη προηγούμενων αποδόσεων ή προσομοίωση παρελθουσών αποδόσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο δεν αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για μελλοντικά αποτελέσματα. Όταν επενδύετε σε προϊόντα της εταιρίας αυτά μπορεί να εκφράζονται σε νόμισμα άλλο από εκείνο του κράτους στο οποίο κατοικείτε και η απόδοση σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί αναλόγως των διακυμάνσεων των ισοτιμιών αυτών.

Όποιαδήποτε πληροφορία, άποψη, είδηση, ανάλυση, signals (ενδείξεις), σενάρια ή τιμές που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως γενικά σχόλια που αφορούν την αγορά και δεν πρέπει να ερμηνευθούν, είτε ρητά είτε σιωπηρά, άμεσα ή έμμεσα, ως επενδυτικές συμβουλές, συστάσεις ή υποδείξεις επενδυτικής στρατηγικής σε σχέση με κάποιο χρηματοπιστωτικό τίτλο, με οποιοδήποτε τρόπο. Παρόλο που η Vestle και ο ανεξάρτητος τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών. καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών αυτών, δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ορθότητα, την πληρότητα και τη σχετικότητα του περιεχομένου του εγγράφου.

Όλες οι πληροφορίες, τα links (συνδέσμοι) κειμένου ή / και οποιαδήποτε άλλα links τα οποία διατίθενται, προσφέρονται με καλή πίστη. Οι πληροφορίες αυτές πιστεύεται ότι είναι ορθές την ημερομηνία που θα τις δείτε, όμως η Vestle δεν παρέχει όποιεσδήποτε εγγυήσεις ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο. Αναλαμβάνετε εξ’ ολοκλήρου το ρίσκο του να βασίζεστε σε αυτές τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε εσάς με την προϋπόθεση ότι εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που λαμβάνει τις πληροφορίες αυτές θα κρίνει την καταλληλότητά τους για οποιοδήποτε σκοπό, πριν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών. Η Vestle δε φέρει ευθύνη σε καμία περίπτωση για ζημίες οποιασδήποτε φύσεως οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την εξάρτηση σας στις πληροφορίες αυτές σε σχέση με τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο και με την ανάγνωση του παρόντος εγγράφου αποδέχεστε ότι δε μπορείτε να έχετε οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση από την Vestle.

Η αγγλική έκδοση αυτής της αποποίησης ευθυνών είναι η επίσημη, έγκυρη έκδοση μεταξύ των μερών. Οι μεταφράσεις παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και θα πρέπει να ελέγχονται με βάση το αγγλικό κείμενο, το οποίο αποτελεί τη μόνη έκδοση του κειμένου που έχει νομική ισχύ.

Κλείσιμο Παραθύρου