ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

 1. Σκοπός του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε άτομο ηλικίας τουλάχιστον 18 χρονών «τον Προτείνων», να προτείνει ένδιαφερόμενους Πελάτες στην iCFD Ltd «η Εταιρεία». Για να συμμετέχει στο πρόγραμμα ο Προτείνων θα πρέπει να εγγραφεί στην Εταιρεία και να ολοκληρώσει την διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητάς του σύμφωνα με τη Σύμβαση πελατών της Εταιρείας..
 2. «Εγκεκριμένος Πελάτης» νοείται ο πελάτης που έχει εγγραφεί στην πλατφόρμα συναλλαγών της Εταιρείας για πρώτη φορά, συμπλήρωσε ολόκληρη τη διαδικασία εγγραφής και εγκρίθηκε από την Εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι: (α) ο πελάτης έχει πραγματοποιήσει μια ελάχιστη πραγματική χρηματική κατάθεση 200 ευρώ ή ισοδύναμο ποσό, και (b) ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας του σύμφωνα με τη Σύμβαση πελατών της Εταιρείας. Ο εν λόγω Εγκεκριμένος Πελάτης πρέπει να εγγραφεί μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας και: (α) το πρόσωπο αυτό πρέπει να υποβάλει το πραγματικό του όνομα, το email και τον αριθμό τηλεφώνου του μαζί με μια σαφή συγκατάθεσή του να λάβει επικοινωνία από την Εταιρεία ή εκ μέρους της Εταιρείας για εμπορικό σκοπό, μέσω τηλεφώνου, SMS, email ή με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας; (β) το πρόσωπο αυτό δεν αρνήθηκε την παροχή των αναφερομένων λεπτομερειών και της συγκατάθεσής του, και (γ) σαφώς υποδεικνύεται μέσω της διαδικασίας καταχώρησης ότι συστήθηκε από τον Προτείνων.
 3. Για κάθε συστημένο κατάλληλο πελάτη ο αναφέρων είναι επιλέξιμος για:
  • 100 Ευρώ εάν ο κατάλληλος πελάτης πραγματοποίησε πρώτη κατάθεση μεταξύ 200 - 500 Ευρώ.
  • 200 Ευρώ εάν ο κατάλληλος πελάτης έκανε πρώτη κατάθεση τουλάχιστο 501 Ευρώ.
 4. Η Πληρωμή καταβάλλεται μέσω του λογαριασμού του Προτείνων ο οποίος επικυρώνεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 1 παραπάνω.
 5. Νοείται ότι ο Προτείνων πρέπει να χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τις υπηρεσίες της, δεν θα παραπλανήσει με κανένα τρόπο οποιονδήποτε πιθανό πελάτη παρέχοντας ανακριβείς πληροφορίες ή υποσχόμενα κέρδη ή σταθερά αποτελέσματα ή οτιδήποτε άλλο, και δεν πρέπει να ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αντίθετος προς το συμφέρον του πιθανού πελάτη. Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, ο Προτείνων απαγορεύεται να παρέχει οποιαδήποτε επενδυτική συμβουλή σχετικά με την συναλλαγματική δραστηριότητα του Εγκεκριμένου Πελάτη στην Εταιρεία και/ή να κάνει συναλλαγές για λογαριασμό του Εγκεκριμένου Πελάτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία θέτει ερωτήσεις στους εγκεκριμένους Πελάτες σε σχέση με τις πηγές που χρησιμοποιεί ο Προτείνων και σε περίπτωση υποψίας, όπως καθορίζεται από την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, ότι ο Εγκεκριμένος Πελάτης παραπλανήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από τον Προτείνων για να ανοίξει λογαριασμό στην Εταιρεία, δεν θα δοθεί η αμοιβή.
 6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάσει οποιαδήποτε αμοιβή για πιθανή απάτη και έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει και να ακυρώσει οποιαδήποτε τέτοια αμοιβή μέχρι να ολοκληρωθεί θετικά η επανεξέταση. Η Εταιρεία θα καθορίσει εάν ο αναφέρων και ο Εγκεκριμένος πελάτης συμμετείχαν στην Απάτη σύμφωνα με την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ο όρος "Απάτη" περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται σε, (i) άνοιγμα λογαριασμού κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή παραβίασης της Σύμβασης πελατών της Εταιρείας, (ii) προσφορά ή παροχή, από τον Προτείνων ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, οποιουδήποτε μη εξουσιοδοτημένου κινήτρου (οικονομικού ή άλλου) σε πιθανούς ή υπάρχοντες πελάτες, (iii) άνοιγμα λογαριασμού προκειμένου να επωφεληθείτε από την παρούσα προσφορά ή/και χωρίς κάποια πρόθεση να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται από την Εταιρεία, κάνοντας για παράδειγμα ανάληψη τυχόν διαθέσιμων κεφαλαίων εντός των πρώτων δύο εβδομάδων από το άνοιγμα και τη χρηματοδότηση του λογαριασμού με/ή χωρίς την πραγματοποίηση συναλλαγών (iv) οποιαδήποτε άλλη πράξη του Προτείνοντος ή τρίτου ή ενός άλλου Πελάτη που λογικά θεωρείται ότι έχει διαπραχθεί κακόπιστα απέναντι στην Εταιρεία.
 7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να καταργήσει οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε πτυχή του παρόντος προγράμματος, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
Κλείσιμο Παραθύρου