Όροι Χρήσης

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και στη σύμβαση και αποτελούν υποχρέωση απο μέρους του πελάτη:

Έγκυρη και Αξιόπιστη Πληροφόρηση

  1. Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας βασίζονται σε δεδομένα που λαμβάνονται απο διαθέσιμες και αναγνωρισμένες πηγές, απο εκθέσεις και/ή απο άλλες πηγές οι οποίες θεωρούνται ως αξιόπιστες. Ωστόσο, οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί ούτε και/ή ελέγχονται απο εμάς, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ολοκληρωμένες, ακριβείς ή αξιόπιστες.
  2. Η Vestle δε φέρει ευθύνη για όποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια η οποία ενδέχεται να προκλήθεί ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας και/η των πληροφοριών που παρουσιάζονται σε αυτή λόγω δυσλειτουργίας και/ή μη διαθεσιμότητας της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων υπηρεσιών που περιλαμβάνει, είτε λόγω αποτυχίας σύνδεσης στο Διαδίκτυο και/ή είτε λόγω προβλήματος του παροχέα Διαδικτύου και/ή των συστημάτων της Vestle και/ή του υπολογιστή του πελάτη.
  3. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορά και/ή ασυμβατότητα πληροφοριών μεταξύ της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που καταγράφονται στα έγγραφα της Vestle's τότε οι πληροφορίες των εγγράφων της Vestle υπερισχύουν.

Πνευματικά Δικαιώματα

Αυτή η ιστοσελίδα, οι πληροφορίες, τα προγράμματα που μπορείτε να λάβετε απο αυτή, καθώς και επιπρόσθετα στοιχεία που διαφημίζονται σε αυτή, υπόκεινται και προστατεύονται απο τους διεθνείς νόμους περι πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στο νόμο περι δίκαιας χρήσης μόνο εαν γίνεται σύμφωνα με τους πιο πάνω νόμους. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή ή εμπορική χρήση των πληροφοριών αυτών παρα μόνο με την άδεια των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Τροποποίηση Ορων

Η Vestle έχει το δικαίωμα τροποποίησης της ιστοσελίδας της προβαίνοντας σε προσθήκη και/ή διακοπή υπηρεσιών και/ή αλλαγή οδηγιών και όρων χρήσης και/ή διακοπή όλων ή μέρους των δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με την κρίση της. Η Vestle δε φέρει καμοία ευθύνη για όποιαδήποτε μορφή ζημιάς πελάτη η οποία όπως ο ίδιος ισχυρίζεται προκλήθηκε σε αυτόν λόγω της τροποποίησης και στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν έχει κανένα αξίωμα, ή δικαίωμα αποζημίωσης.

Έγγραφα και κανονισμοί Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος

Η Vestle είναι δεσμευμένη να συμμορφώνεται με τους νόμους περι Καταπολέμησης Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος (AML) και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να επιβεβαιώνει την ταυτότητα των πελατών της. Όντας πελάτης της Vestle παρακαλείστε όπως μας παρέχετε έγκυρα αντίγραφα ορισμένων εγγράφων. Για πελάτες οι οποίοι αδυνατούν να παρέχουν τα εν λόγω έγκυρα αντίγραφα εντός 14 ημερών απο την ημ/νία ενεργοποίησης του λογαριασμού τους - η εταιρεία μπορεί να προβεί σε απενεργοποίηση του λογαριασμού τους μέχρι να αποσταλούν τα έγγραφα αυτά μέσω e-mail ή φαξ στο τμήμα συμμόρφωσης μας. (Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιαδήποτε ερώτηση έχετε σχετικά με τα πιο πάνω στο: compliance@vestle.com).

Προγράμματα Τρίτων

Η ιστοσελίδα μπορεί να επιτρέψει τη λήψη προγραμμάτων. Η Vestle και/ή ο κατασκευαστής του λογισμικού δεν ευθύνονται για όποιαδήποτε μορφή ζημιάς η οποία μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της εν λόγω λήψης προγραμμάτων και/ή ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε προγράμματος το οποίο έχει ληφθεί απο την ιστοσελίδα.

Όροι Χρήσης και Εγκυρότητα της Συμβασης

Οι όροι χρήσης είναι επιπρόσθετοι όροι οι οποίοι συμπληρώνουν τους όρους της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Vestle και του πελάτη και δεν αποτελούν τροποποίηση ή ακύρωση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του εγγράφου είναι η επίσημη, έγκυρη έκδοση μεταξύ των μερών. Οι μεταφράσεις παρέχονται μόνο για την εξυπηρέτησή σας και θα πρέπει να ελέγχονται με βάση το αγγλικό κείμενο, το οποίο αποτελεί τη μόνη έκδοση του κειμένου που έχει νομική ισχύ.

Κλείσιμο Παραθύρου